OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BRADLO RICHNAVA

História klubu
Pohorie Branisko a jeho vrch Sľubica vždy pútali pozornosť richnavských nadšencov turistiky. Prvý zimný výstup spojený s táborením uskutočnili v januári 1976 Peter Cenký a Štefan Šuster. Títo nadšenci tvorili základ pre vznik turistického oddielu, ktorý vznikol 6. januára 1977 na podnet Alojza Cenkého a predsedu MNV Petra Labanca v spolupráci s výborom TJ Slovan Richnava. V dňoch 21. - 23. januára 1977 sa konal 1. ročník Zimného výstupu na Sľubicu. Bola to prvá oficiálna akcia novovytvoreného oddielu. K 31. januáru 1977 mal oddiel registrovaných 22 členov. Predsedom výboru bol Peter Cenký, členmi výboru Štefan Šuster a Jaroslav Kello.  Pri zakladaní odboru sa rozhodlo, že každoročne na počesť oslobodenia obce sa bude uskutočňovať zimný výstup na Sľubicu.
 
    

              Na výročnej schôdzi 2. januára 1978 do funkcie predsedu Odboru turistiky TJ Slovan Richnava bol zvolený Štefan Šuster, podpredsedom sa stal Jaroslav Kello a hospodár Peter Cenký. Po Štefanovi Šustrovi boli predsedami turistického oddielu Milan Vaščák, Milan Horváth, Peter Vaščák. Dňa 19. februára 2006 sa na výročnej členskej schôdzi vzdal funkcie predsedu Peter Vaščák a za predsedu KST Bradlo Richnava bol zvolený Ábel Filo.V roku 1990 sa zmenil status turistického oddielu Slovan Richnava na Klub slovenských turistov Bradlo Richnava. 
Najväčšou akciou, ktorú klub pripravuje je zimný výstup na Sľubicu. V spomínanom roku 1977 sa konal prvý ročník, na ktorom sa zúčastnilo 8 turistov (Peter Cenký, Štefan Šmida, Štefan Šuster, Jozef Saxa, Ábel Filo, Jaroslav Kello, František Vaščák a Alojz Lovás). Prvé ročníky trvali 2 alebo 3 dni a boli spojené s nočným táborením na vrchole. Súčasťou týchto výstupov bola aj lyžiarska túra do sedla Braniska. Od roku 1991 sa výstup uskutočňuje ako okresná akcia KST po trase sedlo Braniska – Rudník – Rajtopiky – Sľubica – Gavart – Richnava. Patrí medzi obľúbené akcie pre turistov z blízkeho, ale aj ďalšieho okolia, ba aj zo zahraničia. Najväčšia účasť bola na 25. ročníku, kedy sa výstupu zúčastnilo 250 turistov. 
Okrem zimného výstupu na Sľubicu klub poriadal a poriada vlastné akcie, ale členovia sa zúčastňujú aj na okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných turistických akciách. Medzi najvýznamnejšie patria slovenské zimné a letné zrazy turistov, zrazy VHT, medzinárodný splav Dunaja TID, národný výstup na Kriváň, zimné prechody Slovenského raja, nočný pochod vďaky a mnohé iné. Z vlastných akcií tradíciu má 100 jarných kilometrov a vianočný pochod na Plejsy. V súčasnosti klub poriada aj kultúrno–spoznávacie akcie. V roku 1979 turisti usporiadali Letný okresný turistický zraz na Bradle.
 
             
 
 Členovia klubu sa zúčastňovali na brigádach pri výstavbe obecného úradu, materskej školy, reštaurácie, dome smútku. Boli pri oprave kaplnky sv. Márie Magdalény, úpravách cintorína. Konali sa zbery železného šrotu, brigády pri skrášľovaní obce. Vysadzovali a starali  sa o stromčeky pri štátnej ceste do Richnavy, čistili lesné studničky. V roku 2003 si svojpomocne opravili klubovú miestnosť.
             Aktivitu členov  klubu je vidieť aj podľa udelených výkonnostných tried v turistike, kde počas existencie boli udelené 3 kusy I. výkonnostnej triedy (Štefan Šuster, Jaroslav Kello, Róbert Šterbinský) a niekoľko kusov III. výkonnostnej triedy (Milan Horváth, Peter Ringoš, Ondrej Richnavský, Jozef Kéri, Peter Baluch, Milan Richnavský, Peter Cenký, Martin Labanc, Milan Brutovský, Milan Vaščák, František Vaščák). Boli udelené bronzové odznaky Turista (Jaroslav Kello, Ing. Peter Cenký), aj strieborný (Jaroslav Kello). Viacerí získali Oblastný turistický odznak Spiš. Turistický oddiel patril koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokoch medzi najaktívnejšie v okrese ako aj vo Východoslovenskom kraji. Jaroslav Kello bol vyhlásený ako najaktívnejší turista Východoslovenského kraja za rok 1979 a v roku 1980 bol pozvaný pre ocenenie do Bratislavy. Členovia v rámci turistiky vyvíjali aj značkársku činnosť - Róbert Šterbinský, Jaroslav Kello a Štefan Šuster sú držiteľmi 3. značkárskej triedy. V súčasnosti má klub 64 členov. Členom klubu je aj rodák dnes bývajúci v Košiciach - Ing. Jozef Kello (pilot dnes už neexistujúcej leteckej akrobatickej skupiny známej vo svete pod názvom Biele albatrosy).